Regelgeving

Op het Reeuwijkse Plassengebied zijn verschillende wetten en regelgeving van toepassing. De VWR is van mening dat er voor de instandhouding van het Reeuwijkse Plassengebied en voor de een verantwoord (recreatief) gebruik, wet en regelgeving noodzakelijk is. Wil de regelgeving goed nageleefd worden, dan moet deze bekend zijn bij de belanghebbenden. De VWR rekent het tot haar taak om de wet- en regelgeving, die op het plassengebied van toepassing is, te inventariseren en om er een overzicht van samen te stellen.

Zienswijze VWR

De VWR heeft ook een algemene zienswijze op regelgeving en handhaving. Sleutelwoorden en kernvragen daarbij zijn:

  • Rechtsgelijkheid: zijn de regels voor iedereen gelijk en worden deze ook gelijk toegepast?
  • Doelmatigheid: bereikt men er mee wat men wil bereiken?
  • Toepasbaar- en uitvoerbaarheid: kan de burger er zich aan houden en kan de handhaver ze toepassen?
  • Handhaafbaarheid: zijn de regels te handhaven?

Wanneer deze vier vragen niet positief beantwoord zijn, moet de wetgever zich afvragen of die regelgeving wel zinvol is. De VWR is van mening van niet. Is handhaving niet mogelijk, hetzij enerzijds door gebrek aan personeel of middelen of anderzijds door massale overtreding door de burger, dan moet volgens de VWR meer inzet van personeel en middelen gepleegd worden of moet men overwegen de regels af te schaffen.

Varen

Tot aan 2003 was de Verordening Watergebieden en Pleziervaart van de provincie Zuid-Holland van toepassing. Deze werd in 2003 ingetrokken om reden van deregulering en terugtredende overheid en meer verantwoordelijkheid voor de gemeenten. Thans is naast de algemene nautische wet- en regelgeving, voor de handhaving in het plassengebied de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van groot belang. Daarin is o.a. geregeld een verbod tot varen tenzij een ontheffing is verleend, een verbod op nachtelijk varen, waar men wel en niet met een motorboor mag varen, niet sneller varen dan 6 km per uur en waar men wel en niet mag ankeren en hoe lang.

Recreatie

In de APV zijn ook regels opgenomen voor het recreëren op de zogenaamde onbebouwde recreatiepercelen. Bij voorbeeld zijn er regels opgenomen voor de grootte van een bergruimte, het hebben van een tent, waar en hoe lang en het overnachten.

Aanvulling

Dat dit overzicht thans verre van compleet is, zal u duidelijk zijn. Verdere teksten over en inventarisering van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving o.a. op het gebied van water, natuur- en milieu en ruimtelijke ordening, jacht en visserij, volgen later.

Actie VWR

  • De VWR inventariseert alle bestaande regelgeving die geheel of gedeeltelijk een werking op het gebied heeft.