FAQ

Algemeen

Waarom zou ik de VWR steunen als begunstiger?

De VWR komt op voor de belangen van het Reeuwijkse Plassengebied. Het Plassengebied is van algemeen nut. Natuurliefhebbers, recreanten, vogelliefhebbers, fietsers, wandelaars en hun kinderen kunnen als we zorgvuldig om gaan met het gebied blijven genieten. Onze vrijwilligers kunnen zich met uw steun als lid of begunstiger beter opkomen voor de belangen van het gebied.

Blijven de plassen voor publiek toegankelijk?

De Reeuwijkse Plassen zijn in tegenstelling tot veel andere natuurgebieden voor 80% particulier gebied. De eigenaren dragen de lasten en de zorg voor het behoud en het herstel van het gebied. Hiervoor is veel geld nodig. De eigenaren willen het gebied toegankelijk houden voor het publiek maar willen geen ongebreidelde groei van recreatie. Zij hechten aan natuur, rust en privacy.

Is de waterkwaliteit een bedreiging voor het gebied?

In eerste oogopslag ziet het gebied er mooi uit. Een belangrijke bedreiging vormt echter de waterkwaliteit. In de zomer kleurt het water groen door de algengroei, als gevolg van te veel meststoffen (eutrofiëring). Hierdoor worden rietkragen aangevreten, oeververdediging verminderd en eilanden gaan verloren. Door gebrek aan licht in het water is de onderwater-vegetatie aangetast en de fauna neemt af in diversiteit. Deze achteruitgang is sluipend in tientallen jaren gekomen De VWR heeft dit waargenomen en deze bedreigingen al tientallen jaren geleden onderkend en heeft dit verwoord in een herstelplan Reeuwijkse Plassen (link). Er worden steeds meer partners gevonden om de bedreigingen geleidelijk aan te keren. Wel is er op dit gebied nog veel werk te verzetten. Als de verbeteringen inzetten zullen die jaren en jaren vergen voordat effecten duidelijk zichtbaar worden.

Wat zijn andere bedreigingen voor het gebied?

 • Verrommeling en verkaveling van percelen.
 • Ongebreidelde bebouwing in het gebied.
 • Het ongeorganiseerde varen en niet naleven van de regels.
 • Het commerciële varen.
 • Toename van evenementen.
 • Ongeorganiseerde en georganiseerde verkeersstromen.
 • Nachtelijk varen en criminaliteit.
 • Ruimtelijke ordening en grootschalige projectontwikkeling.
 • Ongeoorloofde lozingen van boten en bedrijven.
 • Ontbreken van sanitaire voorzieningen bij jachthavens en aanlegplaatsen.
 • Handhaving van de openbare orde op de oevers.

Wat doet de VWR tegen het te hard varen op de Reeuwijkse Plassen?

Wij hebben er samen met onze partners voor gezorgd dat er op de Reeuwijkse Plassen niet harder mag worden gevaren dan 6km per uur. Dat is ter voorkoming van geluidsoverlast, oeverafslag en gevaarlijke situaties. Ook beperkt het opwervelen van bagger. Via onze samenwerking in de Stichting VEEN zorgen wij voor publiciteit dat harder varen niet mag. OP aandringen van de VWR zijn extra handhavers aangesteld. Overtredingen kan iedereen melden bij de politie via 0900 – 8844. Via de Stichting VEEN maakt de VWR deel uit van een platform met politie, particuliere handhavers en de burgemeester, waarin gerapporteerd wordt over incidenten, verbalen, controles en trachten wij voortdurend de handhaving te verbeteren.