Doel en Missie

Missie van de VWR

 • De VWR komt op voor het belang van de watereigenaren en rechthebbende gebruikers en de natuurwaarden van het Reeuwijkse Plassengebied.
 • De VWR wil eigenaren, bewoners, recreanten, bedrijven, overheden, de politiek en andere betrokken organisaties bewust maken van het belang van het gebied, deze actief bij de belangenbehartiging betrekken en aanzetten tot het nemen van maatregelen tot behoud en herstel van de natuurwaarden.
 • De VWR zet zich in voor samenwerking met en tussen verantwoordelijke betrokkenen, organisaties en instanties.
 • De VWR staat open voor een ieder die het voorgaande onderschrijft.

Doelstellingen volgens de statuten

 • Behartigen van de belangen van de leden (watereigenaren en rechthebbende gebruikers
 • Het op elkaar afstemmen van de verschillende vormen van watergebruik, zoals recreatie, beroeps- en sportvisserij, jacht op waterwild en natuurbehoud.

De VWR wil deze doelen bereiken door

 • Waarborgen van de rechten van water(bodem)eigenaren en de rechthebbende gebruikers van de Reeuwijkse Plassen.
 • Behoud en herstel van de natuurwaarden en van het natuurerfgoed .
 • Verbetering waterbeheer, kwantitatief en kwalitatief.
 • Meer aanleg van natuurvriendelijke oevers.
 • Verbetering en herstel van watervegetatie.
 • Een kwalitatief goed visbeheer.
 • Geen ongebreidelde bebouwing en projectontwikkeling aan de plasoevers.
 • Transparante, rechtvaardige en handhaafbare regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, recreatie.
 • Handhaving van de regelgeving.
 • Geen uitbreiding van bedrijfsactiviteiten aan de rand van het plassengebied.
 • Stabiliseren van de recreatiedruk kwantitatief (aantallen) en kwalitatief (gedrag en wijze van gebruik)‏.
 • Afstemmen van georganiseerd recreatief medegebruik met de georganiseerde watersport (SWRP).
 • De recreatieve gebruiker bewust maken van de natuurwaarden.
 • Samenwerken met andere belanghebbende organisaties en instanties.
 • Bevorderen dat overheden, instanties en de politiek in overleg met belanghebbenden hun verantwoordelijkheid voor het gebied nemen.