Samenwerking

Het aantal verenigingen, stichtingen, organisaties, overheden en andere instanties dat zich met het Reeuwijkse Plassengebied bezighoudt of er een belang bij heeft, is groot. Het maken en uitvoeren van beleid is daarom complex. Belangen zijn dikwijls tegengesteld. De VWR streeft twee dingen na: 1. het belang van het Reeuwijkse Plassengebied en 2. het belang van haar leden.

Die volgorde lijkt op het eerste gezicht vreemd omdat de leden van de vereniging niet als eerste genoemd staan. Maar het belang van het gebied is het belang van de leden die daar mede eigenaar van zijn. Daar hebben de leden voor gekozen. Om al de belangen goed tot recht te laten komen is samenwerking, overleg en afstemming noodzakelijk. De VWR heeft daarom samenwerking met andere belanghebbende organisaties hoog in het vaandel staan. Het belang van het gebied en de eigenaren staat daarbij voorop.

De doelstellingen van de VWR op het gebied van samenwerking, volgens de statuten, luiden

Artikel 2

 1. het behartigen van …….. etc.
 2. het op elkaar afstemmen van de verschillende vormen van watergebruik zoals recreatie, beroeps- en sportvisserij, jacht op waterwild en natuurbehoud.

Artikel 3.

De vereniging tracht deze doelstellingen te bereiken door

 1. het bevorderen van de aaneensluiting van alle watereigenaren en rechthebbende gebruikers binnen het Reeuwijkse en Sluipwijkse Plassengebied;
 2. het plegen van overleg met alle betrokken organisaties;
 3. het samenwerken met Nederlandse instanties, verenigingen en stichtingen en/of andere instellingen welke gelijksoortige of aanverwante doeleinden nastreven;
 4. het geven van advies ……… etc.

De VWR realiseert dit door samenwerking, overleg, participatie, allianties en communicatie.

Samenwerken

Samenwerken is in gezamenlijke activiteit om je doelen te bereiken.

De VWR werkt met de zusterverenigingen De Sluipwijkse Plassen, Natuurbehoud Plas ‘s-Gravekoop, de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de Stichting Werkgroep Reeuwijkse Plassen (SWRP) samen in VEEN.

Verder zijn er samenwerkingen met diverse partijen in het Overleg Platform Toekomst Reeuwijkse Plassengebied (OTRP), de Klankbordgroep Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen, 2019, de klankbordgroep Monitoring Peilbesluit 2017, de begeleidingsgroep Schoon en Mooi en hopelijk in de toekomst ook in een Visstand Beheer Commissie van Rijnland.

De zusterverenigingen.

Vereniging Eigenaren van de Sluipwijkse Plassen.

Deze vereniging werd 1996 opgericht als afsplitsing van de VWR. Enkele leden waren het niet eens met het standpunt van de VWR over de permanente bewoning van zomerhuizen, de samenwerking met de georganiseerde watersport en dat de rechthebbende gebruikers en eigenaren in één vereniging konden zitten.

In haar beleid richt de Sluipwijkse Plassen zich meer specifiek op het eigendomsrecht van land en water dan de VWR. Voor rechthebbende gebruikers is geen plaats. Haar werkgebied omvat tevens eigendommen in de omliggende polders.

Bij een afscheiding uit onvrede en uiteenlopende standpunten is samenwerken niet altijd gemakkelijk. Zeker in het begin waren de tegenstellingen groot en de standpunten hard. Nu is er meer begrip en kijken beide verenigingen naar de punten waarover men het wel eens is en hoe men elkaar kan versterken.

Vereniging Natuurbehoud Plas ’s-Gravenkoop.

Deze vereniging richt zich specifiek op de eigenaren en rechthebbende gebruikers van alleen die plas, inclusief de z.g. Kerfwetering. Met een statutenwijziging in voorjaar 2019 kunnen nu ook eigenaren in het gebied aan de oostzijde van de Kippenkade lid worden van deze vereniging.

 

Het Convenant Reeuwijkse Plassen tussen alle eigenaren en de gemeente Reeuwijk als privaat eigenaar heeft de scherpe kanten er afgehaald. De drie verenigingen en de gemeente Reeuwijk hebben de gezamenlijke doelstellingen onderschreven. De samenwerking werd verder voortgezet in de Stichting VEEN. Een pleidooi van de VWR om daar vanaf het begin ook de Werkgroep Reeuwijkse Plassen (WRP) van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, thans Stichting Werkgroep Reeuwijkse Plassen (SWRP) deel van uit te laten maken van de Stichting VEEN strandde op weerstand van de Sluipwijkse Plassen en ’s-Gravenkoop. Nu is de SWRP een zeer gewaardeerde deelnemer in VEEN. In 2002 strandde een poging de 3 verenigingen te laten fuseren. Tegenstellingen als een mogelijk belangenconflict tussen rechthebbende gebruikers en eigenaren in één vereniging, wat een van de redenen voor de afscheiding was, bleken onoverkomelijk.

Het standpunt van de VWR is dat er moet worden samengewerkt. Dat gaat steeds meer de goede kant op. In de opvattingen over het gebied, bij voorbeeld in de klankbordgroep over de Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen, zijn er tussen beide verenigingen niet of nauwelijks tegenstellingen.

En zeker in de huidige tijd, met de nieuwe politieke invulling van de College en de Raad van de nieuw gevormde gemeente Bodegraven-Reeuwijk, met zeer ambitieuze plannen voor grootscheepse recreatieve ontwikkelingen en alles wat er verder nog meer moet gebeuren, moeten de verenigingen schouder aan schouder samenwerken om het belang van het Plassengebied en de eigenaren op de politieke agenda te houden.

Overleg

Het Overlegorgaan Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP) is voor de VWR het belangrijkste overlegorgaan voor de Reeuwijkse Plassen. Het OTRP werd opgericht voor de verdere uitwerking van het VWR rapport Herstelplan Reeuwijkse Plassen (1992). Het OTRP biedt elke belanghebbende partij een podium om zijn beleid, doelstellingen, plannen en activiteiten kan presenteren. Partijen geven elkaar feed back, staan er positief of negatief tegenover, vullen aan of maken bezwaar. Het belangrijkste is dat meningen en plannen daar met elkaar worden gedeeld, voordat ze uitgevoerd worden en zonder dat er direct tot besluitvorming overgegaan moet worden. Het is een platform in optima forma. De laatste voorzitter, voormalig burgmeester van Reeuwijk J. Elzinga, heeft daar een andere invulling aan gegeven en er een besluitvormend orgaan van gemaakt. Ook voor onderwerpen die feitelijk nog niet rijp waren voor een besluit. De deelnemers waren daar niet onverdeeld blij mee. Instanties als het Hoogheemraadschap Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de stichting het Zuidhollands Landschap gebruiken het OTRP voor het creëren van draagvlak voor hun plannen en projecten. Helaas kon dat de laatste tijd niet gezegd worden van de gemeente Reeuwijk, die plannen lanceerde voor ligplaatsenbeleid, elektrisch aangedreven varen, een transferium in de Reeuwijkse Hout als ‘main port’ voor de recreatie naar de Reeuwijkse Plassen, zonder dat eerst tin het OTRP te bespreken. De gemeente Reeuwijk, voortrekker van het OTRP, gaf het OTRP in 2010 geen hoge prioriteit. Het zakte weg. De VWR rekent het tot haar taak om het OTRP te laten voortbestaan en zal er bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, het College en de Raad, op aandringen de draad weer snel op te pakken.

Deelnemers in het OTRP zijn: Gemeente Reeuwijk (voorzitter); Hoogheemraadschap van Rijnland; Vereniging  van Eigenaren de Sluipwijkse Plassen ; Stichting Bemiddeling Natuurherstel; Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers (VWR); de Visserijpool (gemeente Reeuwijk en beroepsvissers); IVN IJssel & Gouwe; Wildbeheereenheid Reeuwijkse Plassen; provincie Zuid-Holland; Stichting Veen; Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) Reeuwijk; Stichting Werkgroep Reeuwijkse Plassen (SWRP, de georganiseerde watersport); Landschapsbeheer Zuid-Holland; Vereniging Natuurbehoud Plas Gravenkoop; Natuur- en Recreatieschap de Reeuwijkse Plassen e.o.; Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH, de landschapsmanager); Agrarische natuurvereniging Lange Ruige Weide; Staatsbosbeheer.

Naar de mening van de VWR zouden o.a. ook toe kunnen treden de Schakel, het Platform Reeuwijk-Bodegraven, Stichting Het Groene Hart, de vereniging Vrienden van de Goudse Hout en de vereniging Vrienden van de Elfhoeven en de nieuwe visserijorganisatie De Schakel.

Participatie

VEEN: de VWR heeft met 2 leden zitting in het bestuur van de Stichting VEEN.

Klankbordgroep Gebiedsvisie: de VWR nam met 2 leden deel in de klankbordgroep Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen.

Rijnland: Schoon en mooi, de VWR neemt deel in de begeleidingsgroep voor het project.

Rijnland: Visstand Beheer Commissie (VBC): de VWR beoogt deelname namens de eigenaren in een nog op te richten VBC.

Platform Reeuwijk-Bodegraven: de VWR is toegetreden tot dat platform waarin de diverse belangengroepen van de authentieke dorpskernen van de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn verenigd. Door de eigenaren in het plassengebied te vertegenwoordigen komt de VWR ook op voor de authentieke kern Sluipwijk en het achterland daarvan. Afstemming met de Vereniging de Sluipwijkse Plassen moet plaats vinden.

Allianties

De VWR wil waar nodig met partijen (strategische) allianties sluiten om daarmee een gezamenlijk voordeel te halen, of om een gezamenlijk doel te realiseren. Het gaat dan om wederzijdse steun aan wederzijdse belangen en het wederzijdse profijt daarvan. Daarbij is niet uitgesloten dat de partijen het ook op alle gebieden met elkaar eens zijn of een alliantie vormen.

Stichting Het Groene Hart

Deze stichting beijvert zich voor bekendheid en behoud van het groen en zijn agrarische functie in het midden van de provincies Zuid-Holland en Utrecht, het zogenaamde Groene Hart. In feite maken de Reeuwijkse Plassen deel uit van het Groene Hart. Waar de plassen ophouden beginnen de polders Oukoop, Willens en Abessinië en dus het Groene Hart. Dat wordt wederzijds erkend. De afspraak is om elkaar te steunen waar mogelijk.

SWRP

De samenwerking met de SWRP is uitstekend. Nog onlangs zijn de doelstellingen van de VWR en de SWRP uitgewisseld. De VWR kan geheel achter het beleidsplan van de SWRP staan, zoals de SWRP ook achter doelstellingen en het beleid van de VWR staat.

Communicatie

Voor goede samenwerking is goede communicatie een absolute voorwaarde.

De opzet van deze website is daar op gericht. De VWR probeert met deze site een zo volledig mogelijk beeld te geven van de complexe samenhang van alle belanghebbende partijen voor het Reeuwijkse Plassengebied. De VWR plaatst belangrijke nieuwsfeiten op haar site.

Actie VWR

 • De VWR treedt pro– actief op door belanghebbende instanties te benaderen en met hen in overleg te treden.
 • Instanties en organisaties worden digitaal en met een fysiek document van de inhoud van deze website benaderd.
 • De VWR sluit meer allianties met andere belanghebbende partijen. Daarbij wordt gedacht aan de Vrienden van de Goudse Hout, Vrienden van de Brede Vaart, Vrienden van de Elfhoeven en de Schakel.
 • De VWR stemt met de Vereniging de Sluipwijkse Plassen de deelname in het Platform Reeuwijk-Bodegraven af.
 • De VWR volgt alle ontwikkelingen voor het plassengebied en het beleid dat (mogelijk) uitwerking heeft op het plassengebied.
 • De VWR plaatst belangrijke ontwikkelingen in een kort nieuwsbericht op haar site.
 • De VWR plaatst belangrijke (historische) documenten op haar site om in te zien of te downloaden.
 • De leden (met internet) ontvangen 1x per maand een digitale nieuwsbrief.
 • De leden zonder internet ontvangen tenminste 2 x per jaar de nieuwsbrief in een fysiek document.