Akte Stichting VEEN naar Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen gepasseerd

Als één van oprichters van VEEN staat VWR, met de statutenwijzigingsakte van VEEN naar Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen, opnieuw aan de wieg van een voor u als watereigenaren belangrijke organisatie.

Dat klinkt logisch, maar zo was het niet! De vorming van deze nieuwe organisatie in ons Plassengebied zat juist heel lang op het spoor van het maximaal terugdringen van “de macht van eigenaren”.

Het verhaal over D12RP begon in het najaar van 2018 met het gesponsord door Adessium laten schrijven van een nieuwe Gebiedsvisie gericht op een nieuwe organisatie. Een organisatie met focus op het binnenslepen van sponsor- en subsidiegelden voor het gebied. E.e.a. moest daarom groots en professioneel aangepakt worden.
Met een langs die lijnen ingekleurd Visiedocument, dat iedereen moest onderschrijven, werd met de idee van een geprofessionaliseerde nieuwe organisatie afstand genomen van de decennia lang op inzet van vrijwilligers gestoeld geweest zijnde Stichting VEEN.
De nieuwe organisatie zou zich bestuurlijk als z.g. PlassenAutoriteit, door een full time Plassencoördinator gesteund, manifesteren. Voor eigenarenverenigingen was echter amper plek aan tafel bij de z.g. Plassenraad.
Er werden geweldige Webinars gegeven om deze plannen in het gebied te doen laten indalen.

Uiteindelijk voorjaar ‘22 is dit ambitieniveau tot realistischer proporties teruggebracht.

Rest nu nog een tweetal heikele punten:

  • Wie neemt de Natuurzetel in die Plassenraad in? VWR vindt: niet vanuit de kring van ANBI-stichtingen zoals die in het Plassengebied functioneren. Belangen ook van zulke eigenaren worden immers verdedigd vanuit de eigenarenverenigingen.
  • Wie wordt die plassencoördinator en hoe deze te betalen? Uitgangspunt is dat het geld daarvoor komt uit de subsidies op projecten die deze functionaris voor het Plassengebied weet te realiseren. Omdat vaarontheffing gelden niet aan salarissen mogen worden besteed, moet hier dus anderszins extern financiering voor worden gevonden.

Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen, met compact uitvoerend bestuur comité, full time plassencoördinator en een Plassenraad als Raad van Toezicht, waarin eigenaren, watersport, natuur en gemeente aan tafel zitten, dus met evenredige vertegenwoordiging vanuit het gebied, lijkt goed voor haar taken toegerust.

Het Bestuur van VWR is content deel uit te maken van deze nieuwe organisatie en wenst al diegenen die zich vanuit De 12 Reeuwijkse Plassen nu gaan inzetten voor ons Plassengebied daarbij veel succes.

Ondertekening goedkeuring verklaring namens VWR bij notaris

Met vriendelijke groeten,

Anton Schiere
+31 (0)182-39 31 73