Privacybeleid

Informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Naar aanleiding van het bericht dat per 25 mei 2018 de wet AVG ook gehandhaafd zal worden, heeft het bestuur van de VWR nogmaals de regels die zij hanteert ten aanzien van bestanden met de gegevens van de leden vastgelegd.

Ledenbestand

Verantwoordelijke

De penningmeester van de VWR is aangewezen als verantwoordelijke functionaris voor het beheren en het bewaken van het in een Excel bestand opgenomen ledenbestand.

Noodzakelijke gegevens

In het ledenbestand worden uitsluitend de naam, voornamen, mevrouw/mijnheer, adres, e-mail adres, telefoonnummer en banknummer zoals door het lid zelf aan de VWR verstrekt, alsmede een lidnummer en datum van ingang van het lidmaatschap, opgenomen. Door de aanmelding als lid gaat men akkoord met het opnemen van deze gegevens in het ledenbestand. De gegevens worden na beëindiging van het lidmaatschap zo spoedig mogelijk uit het ledenbestand verwijderd en wanneer van toepassing op verzoek van het lid gewijzigd.

Aanvullende gegevens

De gegevens in het ledenbestand worden, voor zover een lid die informatie verstrekt, aangevuld met een aanduiding van het belang dat het lid in het Reeuwijkse plassengebied heeft. Te denken valt hierbij aan de aanduiding van het eigendom van, c.q. het recht op, een of meerdere percelen water en/of het adres van een (recreatie)woning gelegen in het Reeuwijkse plassengebied. Op verzoek van een lid worden een of meerdere van deze gegevens uit het ledenbestand verwijderd.

Beperkt gebruik: geen verstrekking aan derden

Het ledenbestand wordt uitsluitend gebruikt voor de communicatie met de leden. Het wordt niet aan leden of aan derden ter beschikking gesteld, noch vindt uitwisseling of verwerking met andere bestanden plaats. Informatie aan de leden, waarbij gegevens uit het ledenbestand gebruikt worden, vindt alleen door of vanuit het bestuur van de VWR plaats.

Bestand geïnteresseerden

De VWR beschikt over een bestand waarin de naam en het e-mail adres worden opgenomen van personen of instellingen die zich bij de VWR hebben opgeven om informatie over activiteiten van en over de vereniging via elektronische post (e-mail) te ontvangen. Het “bestand geïnteresseerden” wordt uitsluitend daartoe gebruikt. Het wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, noch vindt uitwisseling of verwerking met andere bestanden plaats.

Personen of instellingen die in het “bestand geïnteresseerden” opgenomen zijn, kunnen hun gegevens zelf uit het bestand verwijderen -daartoe wordt bij elk bericht een melding geplaatst- of het bestuur van de VWR verzoeken zijn/haar gegevens te verwijderen.