ALV 25-04-2022: Benoemingen en stemming over Statuten Stichting D12RP

Afgelopen maandagavond de 25e april 2022 hield de Reeuwijkse Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende Gebruikers haar voorjaars Algemene Ledenvergadering in De Rokende Turf op Sluipwijk.

Naast het goedkeuren van het verslag van de najaarsbijeenkomst en het vaststellen van de Jaarstukken 2021 waren Bestuursmutaties en de omvorming van VEEN naar een nieuwe stichting de belangrijkste agendapunten van deze vergadering.

Voor wat betreft Bestuursmutaties moest de voorzitter met spijt constateren, dat zijn collega’s Henk Tuinhout en Ton Baan hadden besloten, na resp. 16 en 23 jaren, niet meer voor een volgende bestuursperiode te opteren. De voorzitter betreurde dit zeer omdat hiermee VWR zowel haar bestuurssecretaris als vice voorzitter kwijt raakt. Desondanks kun je ook niet van mensen verlangen dat ze zich tot “in de eeuwigheid” voor een club kunnen blijven inzetten.
Onder dankzegging voor het vele werk dat beide heren voor de vereniging en daarmee voor watereigenaren in het Reeuwijkse door de jaren heen hebben gedaan, stelde de voorzitter de vergadering voor beide heren het z.g. VWR Erelidmaatschap te verlenen. De vergadering ging hier van harte mee akkoord.
De voorzitter reikte beide heren de daarbij horende plaquette aan en verzocht de penningmeester de namen van Henk Tuinhout en Ton Baan uit het contributie register te schrappen, zodat zij als ereleden voortaan vrijgesteld zijn van contributiebetaling. Eén en ander werd andermaal met een stevig applaus van de aanwezigen bezegeld.
Ook ging de vergadering akkoord met herbenoeming van de voorzitter, die deze eerste fysieke vergadering na de corona periode uit handen van oud voorzitter Buitelaar de voorzittershamer alsnog kreeg aangereikt.

Het agendapunt omvorming van VEEN naar een nieuwe stichting De 12 Reeuwijkse Plassen leidde tot de nodige discussie. Zo bleek bij één van de zusterverenigingen althans een tweetal amendementen over tafel te zijn gegaan inzake het als taak opnemen in de statuten van de zorg voor handhaving en volledige openheid omtrent wat er in vergaderingen wordt besproken.
Waar gesteld werd, dat het niet goed doenlijk zou zijn de voorliggende ontwerpstatuten nog aan te vullen, nodigde de voorzitter de vergadering uit het bestuur in ieder geval haar suggesties voor aanpassing voor 12 mei te laten weten, daarbij overigens beslist niet belovend, dat dit nog effect kan sorteren, al liggen ze dan wel vast klaar voor een eerstvolgende statuten aanpassing.

Na het afleggen van een viertal stemverklaringen, werd er schriftelijk over de omvorming van VEEN in één Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen, volgens de voorliggende ontwerp statuten, gestemd.
Dit leidde tot een uitslag met 54% van de stemmen vóór.

Afsluitend deelde de voorzitter de vergadering mee, dat bestuurslid Cleem Frenk namens VWR zitting gaat nemen in de Plassenraad van de nieuwe Stichting D12RP. De vergadering wenste hem in deze rol veel succes toe.

De vergadering werd rond 21:45 uur met een borrel afgesloten.

Foto’s: Winand de Fraiture en Chris Buitelaar

Met vriendelijke groeten,

Anton Schiere
+31 (0)182-39 31 73