Geslaagde Algemene Leden Vergadering VWR.

23.06.2011 | In de categorie Duurzaam Gebruik, Leden

Geslaagde Algemene Leden Vergadering VWR.

Dinsdag 21 juni 2011 hield de VWR haar 30e ALV. De VWR bestand per 6 april dit jaar 30 jaar. Met ‘De VWR 30 jaar jong en vol ambities’ werden de leden welkom geheten. De vergadering was goed bezocht en verliep zeer geanimeerd. Na de bespreking van het jaarverslag 2011 – zie onder de downloads – werd aan de hand van enkele teksten van de website www.vwrreeuwijk.nl ‘de VWR is voor’ en ‘de VWR is tegen’ en ‘Acties van de VWR’ zeer geanimeerd gediscussieerd.
Centraal stond het thema DUURZAAM GEBRUIK van de Plassen.

Het is niet zo dat de eigenaren de recreanten van de plassen willen weren, maar ze zijn voor DUURZAAM GEBRUIK. Voorzitter Chris Buitelaar leidde dat als volgt in.
Er is een Gebiedsbelang
• Gebruik met respect voor natuur
• Gebruik met behoud natuur en natuurwaarden
• Gebruik met behoud authentieke karakter
Er is een Ledenbelang
• Gebruik met respect voor het particuliere eigendom (80% van de plassen)
• Niet eigenaren zijn feitelijk te gast en verwacht wordt dat ze zich zo gedragen
• Gebied en gebruik er van kunnen doorgeven aan (kinds)kinderen

De VWR werkt er aan om andere partijen, eigenaren, ondernemers, recreanten en overheden van de noodzaak van DUURZAAM GEBRUIK te overtuigen.
Er bleek veel kritiek op de aanpak van bureau Touw dat in opdracht van Rijnland in het kader van het project Schoon en Mooi de eigenaren voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers benadert. Ook hoog scoorde het punt handhaving. Dat betrof enerzijds de integrale handhaving tegen overtredingen op het gebied van het bestemmingsplan (inventarisatie 2000-2001), de handhaving van het vaargedrag dat door de gemeente in overeenstemming met de Stichting VEEN voor 2011 is teruggegaan van 150 naar 75 uur toezicht door de Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA). De VWR leden vonden dat veel te weinig. Ze vonden het in de eerste plaats een taak van de overheid – de gemeente is nautisch beheerder en stelt de regels in de APV vast – en wanneer het niet anders kan dan moet VEEN een substantieel deel van de opbrengsten van de vaarontheffingen aan het toezicht besteden. Ook werd de suggestie gedaan om op diverse plaatsen een afsluiting te maken die elektronisch met een chipkaart bediend kan worden. Alleen houders van een vaarontheffing zouden zo’n kaart moeten krijgen. Het was een interessant idee dat de VWR nader gaat onderzoeken. De technieken zijn verbeterd, worden meer toegepast en zijn daarmee ook goedkoper.
Een ander belangrijk punt bij de leden was de stand van zaken Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen en het nieuwe bestemmingsplan. Voorwaar een zaak waar de VWR bestuursleden veel tijd aan hebben besteed. Het bestuur kon het antwoord niet geven omdat na de fusie met Bodegraven de politici er zelf geen antwoord op konden geven.
Er kwam zo veel aan de orde dat voorzitter Chris Buitelaar met nadruk stelde dat de zeven bestuurleden ook hun beperkingen voor deze vrijwilligersfunctie hebben. Kortom, niet alles kan en zeker niet alleen door de VWR.

Tot slot presenteerde het bestuur 2 primeurs voor de website vwrreeuwijk.nl
1. Een discussieforum.
2. Meldpunt klachten vaargedrag.

Na een even geanimeerde rondvraag, met het risico van nieuwe discussies sloot de voorzitter de vergadering en namen de leden nog een drankje op het 30 jarig bestaan.