In memoriam Henk Tuinhout

20 juli 2022

Het Bestuur van de Reeuwijkse Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers heeft met droefenis kennis genomen van het op 17 juli plotselinge overlijden van haar ex-bestuurder en erelid:

Hendrik Evert Tuinhout

Amsterdam 8 november 1942  —  Gouda 17 juli 2022

Het was op onze Algemene Leden Vergadering op 25 april, dat wij Henk als aftredend VWR- bestuurder tot erelid van VWR als kroon op 19 jaar bestuurswerk in onze vereniging en daarmee voor het Reeuwijkse Plassengebied, mochten benoemen.

Voorafgaand aan zijn bestuurswerk bij VWR was Henk al voorzitter van watersportvereniging Elfhoeven en wist dus waar het in het Reeuwijkse om gaat. Belangrijk voor VWR bij het zorgvuldig afwegen van de belangen van overheid, watersport, watereigenaren en natuur in ons Plassengebied. Als geen ander wist Henk daarin de balans te vinden tussen het bewaken van ons eigendom, terwijl tegelijkertijd anderen daar evenzeer van mee kunnen genieten.

Meer specifiek was hij in ons bestuur de specialist op het gebied van Ruimtelijke Ordening, een onderwerp waar in de relatie tot het Reeuwijkse Gemeente bestuur vanuit VWR regelmatig de degens gekruist werden. 
Naast doorwrochte dossierkennis bleek Henk ook een all round bestuurder. 
Zo nam hij in het bestuur van VWR de functie van secretaris op zich. Een taak die in het verleden, zonder de handigheden zoals we die vandaag de dag kennen, beslist wel het nodige om handen had en dus veel tijd en aandacht vergde.

Regelmatig participeerde hij als vervanger namens VWR in de vergaderingen van VEEN. De organisatie met als voornaamste doel met het geld uit de vaarontheffingen via subsidies watereigenaren in het gebied te ondersteunen bij het onderhoud van hun eigendommen. 

Naast zijn kwaliteit als genoeglijke collegiale bestuurder is het goed Henk Tuinhout’s niet aflatende inzet te memoreren. In zijn bestuurlijk functioneren kon je altijd op hem rekenen, of beter misschien op hem bouwen als zich nieuwe aandachts-,  of probleemvelden aandienden. 
Bijvoorbeeld wat Henk in VWR gedaan heeft op het vlak van waterkwaliteit. Een schier oneindig aandachtsveld, waar VWR zich moest verstaan met diverse organisaties zoals het Hoogheemraadschap Rijnland, maar ook met milieuorganisaties. 

Ook hier was steeds weer de rode draad in het bestuurlijk handelen van Henk: de zorgvuldige afweging van belangen en het bewaken van ons particuliere eigendom. 
Soms liepen onze belangen met die van zulke partijen gelijk op, maar minstens even vaak divergeerden ze, althans initieel. Waar Henk dan kans zag zo’n kloof te verkleinen, want als partijen moesten wij toch weer verder met elkaar in ons Plassengebied.

Aan onze bestuurstafel vervulde Henk eveneens menigmaal zo’n bruggen bouwende rol. 

Die tafel stond met grote regelmaat gastvrij klaar in Huize Tuinhout en was daar altijd goed verzorgd. Of ’t nu was in het plashuis op Elfhoeven, aan de Oosthaven in Gouda, of zoals onze vergadering nog dit voorjaar met Henk in hun mooie appartement aan de Ronseweg. ’t Was er altijd genoeglijk toeven.

Henk gaf na zijn lange bestuursperiode begin dit jaar aan zijn taken neer te willen leggen. VWR nam in haar ALV formeel afscheid van Henk als VWR-bestuurder en benoemde hem daarbij tot erelid.
Nog geen 14 dagen geleden konden we als bestuur in gezelschap van onze partners Henk samen met zijn Germaine feestelijk “uiteten”.

Hoe rauw is het leven, nu ineens echt afscheid van Henk te moeten nemen.

Het Bestuur van VWR spreekt hierbij haar respect en grote dank uit voor alles wat Henk Tuinhout voor ons, als tot vrienden geraakte VWR-bestuurders en het Reeuwijkse Plassengebied, heeft betekend. 

Wij wensen zijn echtgenote Germaine en de hele familie veel sterkte bij dit grote verlies.

Namens het Bestuur van

Anton Schiere, Voorzitter