In Memoriam Peter Booster

Met grote spijt bereikte ons het bericht, dat onze oud-voorzitter en Erelid van VWR Peter Booster is overleden.

Peter stond aan de wieg van het Convenant Reeuwijkse Plassen en was in 1994 de schrijver van “Herstelplan Reeuwijkse Plassengebied”, dat vervolgens onder andere resulteerde in oprichting van het Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP).

Beide documenten vormen tot op de dag van vandaag de ruggengraat voor het beleid in ons Plassengebied tot en met Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen. Het hoeft daarmee geen betoog, dat Peter Booster als voorzitter van VWR voor onze vereniging, maar voor het gehele Reeuwijkse Plassengebied van onschatbare betekenis is geweest.

Onder zijn voorzitterschap van 1991 tot 2001 was hij het boegbeeld van VWR door zijn markante gedrevenheid, kennis van het gebied en werkkracht. Met vanwege het gemeentelijk beleid uitpuilende zalen in De Brug, kritische gesprekken op het Gemeentehuis, alles gericht op behoud en vooruitgang van ons Plassengebied.

Zo was VWR toen onder zijn leiding betrokken bij het tot stand komen van een nieuw Bestemmingsplan voor het Plassengebied. Kleinschaliger wees Booster de Gemeente op haar verplichting als eigenaar de eilanden in de plas Elfhoeven te gaan onderhouden.

Belangrijk voor het Plassengebied, was het via Stichting VEEN, nu Stichting D12RP, met haar Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassen (SRP) terugploegen van de vaarontheffing leges, om zo watereigenaren te ondersteunen bij het onderhoud van hun percelen. Dit op basis van het door Peter gesloten convenant, iets wat vandaag de dag gelukkig nog steeds actueel is.

Vanuit dat perspectief zijn wij als Reeuwijkse Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers Peter Booster zeer veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn echtgenote Corry en hun beide kinderen veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Met respect,

namens Bestuur en Vereniging VWR

Anton Schiere, Voorzitter