Polder Stein en Plassengebied nu ‘naturagebied’

05.01.2011 | In de categorie VWR in het nieuws

Staatssecretaris Bleker wijst Steinse Groen en de plassen Broekvelden-Vettebroek aan als erkende Natura 2000 gebieden. De VWR is niet onverdeeld blij met deze maatregel. De VWR juicht het aanwijzen van natuurgebieden toe, maar het betekent voor het Steinse Groen dat het prioriteit krijgt in de aanvoer van water dat via de Reeuwijkse Plassen moet worden aangevoerd. Dat is gebiedsvreemd water uit de Hollandse IJssel via de inlaat Gouda. Dat is fosfaatrijk water dat de externe eutrofiëring van het Plassengebied in de hand werkt. Hoewel Rijnland het voornemen heeft het Steinse gebied van de plassen af te koppelen en de watervoorziening daarvoor van elders te laten komen, kan de aanwijzing tot Natura 2000 gebied dat voornemen ernstig belemmeren. Staatsbosbeheer, beheerder van het Steinse Groen, is niet voor afkoppeling en wateraanvoer van elders. Ook is er het voornemen om water uit de plassen Broekvelden-Vettebroek in droge perioden te gebruiken als aanvulling op het water in de Plassen. Het is niet onmogelijk dat dat ook door de aanwijzing tot Natura 2000 gebied op losse schroeven komt te staan. De VWR blijft deze zaak actief volgen.

Bron: AD van 31 december 2010