VWRnieuwsbrief 2015 nr. 2

1 mei 2015

 1. Op 24 april werd onze voorzitter Chris Buitelaar koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Chris kreeg zijn onderscheiding uit handen van burgemeester Christiaan van der Kamp voor zijn vrijwilligerswerk voor het Reeuwijkse Plassengebied, de VWR, de vereniging Natuurbehoud Plas Gravekoop, Stichting VEEN en zijn vrijwilligerswerk voor Golfclub Hitland en de Nederlandse Golfs Federatie. Het initiatief voor de voordracht begon bij de VWR. Het bestuur is blij dat ook andere organisaties de voordracht hebben ondersteund.
  Reactie van Chris: ‘blij en zeer verrast, dankbaar naar de VWR, maar vooral naar echtgenote Mieke, het thuisfront en alle vrijwilligers met wie hij samenwerkte, mooi ook voor de VWR’.
 2. ALV van de VWR op 21 april 2015 werd goed bezocht. De voorzitter van de Stichting VEEN gaf een presentatie over de voortgang van de Gebiedsdeal Reeuwijks Plassen en Veenweiden. Hij verving Theo van de Pangaard die wegens ziekte verhinderd was. De presentatie wordt nog op onze website geplaatst, evenals het totale Plan van Aanpak.
  In het tweede deel van de avond, het zakelijk deel, werd met dank aan de bewezen diensten afscheid genomen van de bestuursleden Ben van Vulpen en JanKees Broer. Ben sprak daarna lovende woorden over de inzet van de VWR. Er werden geen nieuwe bestuursleden benoemd. Herman Grooten is de nieuwe penningmeester. Het bestuur is wat kleiner, maar streeft naar de aanpak van meerdere zaken zoals de waterkwaliteit in commissies en werkgroepen. Wie geen bestuurslid wil of kan zijn maar zich wel wil inzetten voor een onderwerp: schroom niet en mail of bel. Het bestuur presenteerde ook een ambitieus  werkplan 2015 e.v.
 3. De programma commissie activiteiten van de VWR organiseert op zaterdag 30 mei een vaartocht langs diverse locaties waar de projecten van de Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen en Veenweiden worden uitgevoerd. Plaats van samenkomst en vertrek: Watersport Vereniging Elfhoeven, Platteweg 73 Reeuwijk. Inschepen en afvaart 9.30 uur. Terug omstreeks 11.00 uur. Organisatie JanKees Broer en Ben van Vulpen. Aanmelden via info@vwrreeuwijk.nl.
 4. In de algemene ledenvergadering zijn er vragen gesteld over het botulisme dit voorjaar in de plas Ravensberg. De oorzaak is onbekend en van het onderzoek zijn geen gegevens bekend gemaakt. Het bestuur vraagt op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) informatie bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, HH Rijnland, Provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid, i.c. de Voedsel en warenautoriteit.
 5. Een tweede zaak die veel ergernis opleverde ware de helikoptervluchten op zaterdag 18 april j.l. Er werd boven de plassen veel te laag gevlogen, onder de toegestane grens. Bovendien werden er capriolen uitgehaald waardoor de geluidsoverlast – zeker in het broedseizoen – de normen overschreden. Volgens de informatie die de VWR van de gemeente kreeg mag een helikopter vliegen tot op 300m hoogte boven de bebouwde kom en tot 150m boven landelijk gebied, inclusief natuurgebieden. Het ging om een commercieel vliegbedrijf dat met twee heli’s startte vanaf een terrein bij Kaagjesland. De vluchten werden georganiseerd door een groep vrienden die een goed doel nastreven en met de vluchten geld wilden inzamelen.
 6. Vliegen boven de plassen lijkt natuurlijk leuk. Maar de VWR wil voorkomen dat het een vaste activiteit of attractie gaat worden. De VWR gaat dan ook opheldering vragen over de vergunning, de afhandeling van de klachten en de maatregelen die tegen de piloot en/of het helikopterbedrijf worden genomen wanneer er duidelijk sprake is van overtredingen. Dat gebeurt bij de gemeente, de PZH en de luchtvaartpolitie.
 7. Nota beantwoording zienswijzenbestemmingsplan Plassengebied is ontvangen. Een kopie vindt u op onze website onder downloads en ook op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk onder het Raadsinformatie systeem (RIS) en op onze website.
 8. Het behandelschema van het nieuwe bestemmingsplan Reeuwijkse Plassen is als volgt: 12 mei raadscommissie (opiniërend), 9 juni raadscommissie (voorbereidend besluitvormend), 24 juni gemeenteraad (besluitvormend).
 9. Bij de afronding van de laatste fase van het project Schoon en mooi van Rijnland, voorwaar de grootste operatie voor herstel en behoud van de natuurwaarden binnen het gebied van de Reeuwijkse Plassen, eindigde ook het projectleiderschap van Marinus Boogaard. Binnen de klankbordgroep (voortgekomen uit het OTRP) nam Marinus al afscheid van ons. Onze waardering gaat uit naar zijn inzet en vooral tomeloze geduld van die ‘lastige en eigenwijze plasseneigenaren, vissers en watersporters’. Marinus was altijd goed voor een luisterend oor en bleef altijd beheerst en kalm en leidde het project op alle punten in goede banen, financieel en qua tijdsplanning. Waardering alom. Zijn opvolger is Pieter van der Brugge. Aan hem om de voortzetting op het gebied van monitoring, aannemersgaranties en verder onderhoud in goede banen te leiden. Of er weer een klankbordgroep komt is nog niet bekend. De VWR is voor een klankbordgroep. Kennis, visie en reacties uit het veld moet behouden blijven en zijn weg naar het HH Rijnland kunnen blijven vinden.
 10. Het Convenant Reeuwijkse Plassen wordt geactualiseerd. Volgend jaar loopt de 3 jaarlijkse termijn af. Zonder bijzonderheden wordt het automatisch verlengd. Dat is ook de intentie van de partners (gemeente, Gravekoop, de Sluipwijkse Plassen, de VWR en de SWRP). Wel was de tekst aan een actualisatie toe. Een kleine commissie bestaande uit Eke Vos (gemeente), Theo van de Pangaard (SWRP) en Chris Buitelaar (VWR) werken er aan. De procedure zal zijn dat het nieuwe concept in het tweede kwartaal van 2015 wordt voorgelegd aan de partners, in het derde kwartaal behandeld wordt in het Convenantoverleg, in het vierde kwartaal door elk van de partners wordt goedgekeurd en dat het in het eerste kwartaal 2016, voor dat de termijn van het convenant verloopt, opnieuw wordt getekend.