Zienswijze Bestemmingsplan Recreatiepark

Onderstaand vindt u de zienswijze van de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende Gebruikers, Vereniging de Sluipwijkse Plassen, Vereniging Natuurbehoud Plas ‘s-Gravenkoop en Stichting Watersport Reeuwijkse Plassen betreffende het bestemmings Recreatiepark Reeuwijkse Hout. Deze zienswijze is 22 mei jl. middels een brief kenbaar gemaakt aan het College van burgemeester en wethouders.

Middels dit schrijven maken ondergetekenden gebruik van de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op het Bestemmingsplan Recreatiepark Reeuwijkse Hout.

Er zijn voornemens om het terrein van camping Reeuwijkse Hout te herstructureren. Het campingterrein Reeuwijkse Hout bestaat uit aaneengesloten rijen stacaravans, met bijbehorende tuintjes die door de recreanten zijn aangelegd. Er zijn 321 seizoenplaatsen, 20 huurcaravans en 60 trekkersplekken. De in de nieuwe opzet beoogde 300 recreatiewoningen met aanlegsteigers en boten en de beoogde commerciële exploitatie door Landal Greenparcs schept een wezenlijk andere situatie.

Door deze herstructurering wordt het aantal ligplaatsen van boten aanmerkelijk vergroot doordat alle te bouwen bungalows een ligplaats krijgen en er wordt voorzien in een haven waar ca. 30 ligplaatsen gerealiseerd worden. Dit in tegenstelling tot de situatie van de camping, waar slechts beperkte mogelijkheden waren voor het plaatsen van boten. De toename van het aantal kan hierdoor geschat worden op 130-150 boten. Onze inschatting is ook dat door permanent wisselende bezoekers aan het park het gehele jaar door het aantal verkeer- en vaarbewegingen vele malen groter zal zijn dan bij de vaste bezoekers van de voormalige camping het geval was. Het voornoemde bestemmingsplan oogt goed doordacht en uitgebreid beargumenteerd. Zo valt op dat er tal van analyses zijn gemaakt met betrekking tot de eventuele gevolgen van de uitvoering van dit plan, zoals analyses van: archeologie en cultuurhistorie, bedrijven en milieuzonering, bodemkwaliteit, externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, mobiliteit, natuur en landschap, water en MER-beoordeling.

Het “Schappenbreed recreantenonderzoek Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o” geeft aan dat het jaarlijkse aantal bezoeken aan de recreatiegebieden van de Reeuwijkse Plassen circa 3,2 miljoen per jaar bedraagt. Deze bezoeken zijn weliswaar in belangrijke mate geconcentreerd in het deelgebied Reeuwijkse Hout met een aandeel van 2,4 bezoeken maar verwacht kan worden dat door de realisatie van het Recreatiepark deze aantallen sterk zullen toenemen.

Naast deze analyses en onderzoeken gaat de toelichting in het bestemmingsplan eerst in op het beleid. Hierin wordt echter gemist, een uitweiding over het recreatief beleid en perspectief op de recreatieve ontwikkeling op zich en in relatie tot de andere ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij zijn twee aandachtpunten:

  • Het al dan niet samengaan van de onderhavige recreatieve ontwikkeling met de ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en water. Hoe verhoudt zich deze recreatieve ontwikkeling tot de zorgen en acties rond waterkwaliteit en kwaliteit van water- en oevervegetaties in samenhang daarmee, zoals die door HR Rijnland en anderen worden gesignaleerd en ook aangepakt.
  • Hoe gaat de recreatieve ontwikkeling samen met andere bestemmingen en de te verwachten ontwikkeling daarvan. Getalsmatig is er al jaren een gestaag toenemende recreatieve activiteit op wegen, waterwegen en plassen. De bestemmingswijziging is een forse stijging van ligplaatsen en boten te voorzien en aantal vaarbewegingen en andere recreatieve verkeersbewegingen in het plassengebied e.o..

Bijkomend aspect is, dat om reden van een zorgvuldige balans in de ontwikkeling van de kwaliteiten van water, natuur (water- en oevervegetaties) en landschap enerzijds en de recreatieve ontwikkeling anderzijds, er in het recente verleden is besproken een maximaal aantal ligplaatsen in het plassengebied en omgeving aan te houden. Het uitgangspunt “een poort naar het Groene Hart en een Zeef voor het gebied” is naar onze mening niet voldoende om de toenemende recreatiedruk in goede banen te leiden. Hiervoor is een bredere visie en een daarbij behorend beleid onontbeerlijk.

Naar ons bekend is ligt er bij de ontwikkeling van dit plan, naast het idee van een kwaliteitsimpuls, ook de overweging van het opheffen van het exploitatietekort van het Natuur- en Recreatieschap ten grondslag. Onze zienswijze is dat dit niet ten koste van het belang van de eigenaren van de Reeuwijkse Plassen en het gehele gebied en haar natuurwaarden mag gaan. Op dit moment is het al zo dat bezoekers van buiten het gebied die lokaal een boot huren geen weet hebben van, noch begrip hebben voor de natuurwaarden, de situatie van het particulier eigendom of de activiteiten van de watersport.

Verder zijn wij van mening dat de specifieke gebruiksregels zoals vermeld in het plan onder 8.3 en 8.4 strijdig zijn met de recreatieve bestemming van het gebied.

Met de eigenaren ( > 80 % van de Reeuwijkse Plassen is particulier eigendom), noch de georganiseerde watersport is voorafgaande aan het opstellen van dit bestemmingsplan overleg gepleegd in het kader van het Convenant Reeuwijkse Plassen of in het Overleg Platform Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP). De eigenaren van de Reeuwijkse Plassen, noch de georganiseerde watersport is gelegenheid geboden om eerder kennis te kunnen nemen van de plannen en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken. Er is dus geen rekening gehouden met hun belangen.

Wij zijn dan ook van mening dat dit bestemmingsplan pas kan worden goedgekeurd als:

  • het ontbrekende onderzoek naar de planologische uitstraling naar het Reeuwijkse Plassengebied is uitgevoerd
  • er hierover overlegt is met de eigenaren en de georganiseerde watersport en
  • nadat er afspraken zijn gemaakt over beperking en de regulering van de met de ontwikkeling van het beoogde park toenemende recreatiedruk op het gebied van de Reeuwijkse Plassen.
  • de strijdigheid van de specifieke gebruiksregels met de bestemming recreatie van het gebied is opgelost.

Procedure voor ondersteuning van de zienswijze

U kunt een e-mail sturen aan: rvanmeeteren@bodegraven-reeuwijk.nl

NB: De Gemeente moet uw e-mail nog heden 22 mei ontvangen, dus er is haast geboden

Het volgende kunt u in uw e-mail inkopieren:

Aan:
College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Postbus 401 2410 AK Bodegraven

Betreft: Zienswijze Bestemmingsplan Recreatiepark Reeuwijkse Hout

22 mei 2013

Geacht college,

Ik voeg mij in de zienswijze van de drie verenigingen en de stichting Watersport Reeuwijkse Plassen dd. 21 mei 2013.

Uw naam
Uw straatnaam
Uw Postcode en Plaats