Ontstaan VWR

De volledige naam is Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers, afgekort VWR. De VWR werd statutair opgericht op 6 april 1981.

In het begin van de vorige eeuw, toen de vervening voor de turfwinning ten einde liep, waren de Reeuwijkse Plassen bekend als een bijzonder natuurgebied. Natuur, visserij, jacht en een beperkte recreatie gingen hand in hand. In de 20er jaren waren er plannen om de Reeuwijkse Plassen droog te leggen. Het Goudse Comité tot Behoud van de Reeuwijkse en Sluipwijkse Plassen voerde in de jaren 1926-1930 strijd voor het behoud van de plassen. De monografie ‘De Reeuwijkse en Sluipwijkse Plassen’ van Dr. A. Scheygrond, biologieleraar te Gouda, (uitgegeven in 1933, Brinkman & Zoon te Gouda) (link) heeft daar een belangrijke rol bij gespeeld. Naast het ontstaan van de plassen en natuurwaarden beschrijft Scheygrond ook de recreatie. Op bladzijde 45 schrijft Scheygrond: ‘Nochtans bestaat er momenteel geen gevaar dat de verschillende belangen (watersport, natuurschoon, visscherij) ernstig met elkaar in strijd zullen komen. Met die mogelijkheid moet echter rekening gehouden worden.’ Niemand kon vermoeden hoezeer deze woorden ruim 40 jaar later bewaarheid zouden worden.

Met lede ogen zagen de eigenaren hoe er met het gebied werd omgegaan. Er werd steeds meer volop gerecreëerd. De overheden beslisten zonder de eigenaren over het gebruik van hun eigendommen.

In 1979 was door een incident – watersporters voeren door de fuiken en lokeenden – de maat voor de eigenaren, de jagers en de vissers vol. Men organiseerde zich in de “Belangengroep Watereigenaren”. In 1980 werden de eerste uitgangspunten op papier gezet. De naam van de op te richten vereniging werd “Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers”. De officiële oprichting en vestiging van de statuten was op 6 april 1981. Op de eerste algemene ledenvergadering, 9 dagen later, waren 75 leden aanwezig. Dat de vereniging in een behoefte voorzag bleek uit de stijging van het aantal leden tot boven de 200, thans nog steeds 180.

Voor meer informatie: zie de statuten, het Huishoudelijk reglement en de jubileumuitgave ter gelegenheid van het 20 jarige bestaan van de VWR.